giới thiệu

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI VĂN GIANG (NAY LÀ THỪA PHÁT LẠI ĐẠI DƯƠNG LONG)Văn phòng Thừa phát lại Văn Giang (nay là Văn phòng Thừa phát lại Đại Dương Long) được cấp phép thành lập và Hoạt động theo Quyết định số 1394/QD-UBND ngày 22/06/2020 và số 01/TP-ĐKHĐ-TPL ngày 09/07/2020

 

Văn phòng hoạt động dựa trên quyền thực thi của các Thừa phát lại, những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật được Nhà nước,

trực tiếp là Bộ trưởng Bộ tư pháp bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định tại 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Thủ tướng chính phủ.